معرفی انجمن

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز مستقر در گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز می باشد.

انجمن علوم و مهندسی آب تشکیلاتی دانشجویی بوده که متشکل از 10 نفر از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری علوم و مهندسی آب می باشد.

دفتر انجمن:

دفتر انجمن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز: دانشکده کشاورزی- طبقه همکف

در صورتی که تمایل به همکاری و یا عضویت در انجمن را دارید با دبیر در ارتباط باشید.

صفحه اینستاگرام : wetu_tabriz