بلاگ

با ارایه مطالب مرتبط با علوم و مهندسی آب می توانید در غنی سازی وبسایت انجمن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز مشارکت داشته باشید. مطالب ارسالی شما پس از بررسی هیئت تحریریه انجمن در وبسایت با نام خودتان منتشر خواهد شد. همچنین برای افرادی که در ارسال مطالب مشارکت داشته باشند از جانب انجمن گواهی مشارکت صادر خواهد شد.